Jan 3 - Rev. Blaine Tinsley - White Stone Ceremony