Jan 8 - Rev. Blaine Tinsley - White Stone Ceremony