July 3 - Rev. Blaine Tinsley - The Loving Eyes of God